സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളികൾക്കായി കൈവിലങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്; പാർലമെന്ററി പാനൽ ശുപാർശ

എന്നാൽ, ആദ്യ 15 ദിവസങ്ങളിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് പ്രതിയുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറമുള്ള ബാഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾ