ഗ്യാന്‍വാപി മസ്ജിദ് കേസ്: ഹർജി നിലനിൽക്കും; അടുത്ത വാദം സെപ്തംബർ 22 ന്

ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആരാധന അനുവദിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു 5 ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ നൽകിയ ഹർജികൾ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് കാണിച്ചു പള്ളിക്കമ്മറ്റി നൽകിയ