നാഗാലാൻഡ് സർക്കാരിന്റെ നായ ഇറച്ചി നിരോധനം ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

ആധുനിക കാലത്തും നായ മാംസം കഴിക്കുന്നത് നാഗന്മാർക്കിടയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാനദണ്ഡവും ഭക്ഷണവുമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി

അന്വേഷണത്തിന്റെ പേരിൽ പൊളിക്കാൻ ബുൾഡോസറുകൾ; പോലീസിനെതിരെ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി

പോലീസ് അധികാരത്തിന് അതീതമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്