ന്യൂയോർക്ക് നഗരം ഭൂനിരപ്പില്‍ നിന്ന് താഴ്ന്ന്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; പഠനം

കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ തീവ്രത, സമുദ്രനിരപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച എന്നിവ മൂലവും ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെയാണുണ്ടാകുന്ന