ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ‘ഗ്രീൻ സെസ്’ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഗോവ

കൂടാതെ, ഗോവയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സഞ്ചാരികൾക്ക് സുഖപ്രദമായ സഞ്ചാരം അനുവദിക്കുന്നതിനായി