മേഘാലയ; കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഴിമതി രഹിത സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തും: രാഹുൽ ഗാന്ധി

സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളേയും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് മേഘാലയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്