സല്‍ഭരണത്തിനും സമാധാനത്തിനും ക്രമസമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും പേരുകേട്ട സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ്: പ്രധാനമന്ത്രി

ഒരുകാലത്തെ യുപിയെക്കുറിച്ച് ആര്‍ക്കും പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ ചിന്തകളെല്ലാം അപ്രസക്തമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി