അപൂർവ മത്സ്യം വിറ്റ് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് കോടീശ്വരനായി പാകിസ്ഥാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി

ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, സോവയ്ക്ക് സാംസ്കാരികവും പരമ്പരാഗതവുമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, പരമ്പരാഗത മരുന്നുകളിലും പ്രാദേശിക പാചകരീതിയിലും അതിന്റെ