സ്വർണനാണയം പിൻവലിക്കാം; ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗോൾഡ് എടിഎം ഹൈദരാബാദിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ആളുകൾക്ക് ജ്വല്ലറികളിൽ പോകുന്നതിനു പകരം ഇവിടെ വന്ന് നാണയങ്ങൾ നേരിട്ട് വാങ്ങാം."- ഗോൾഡ്‌സിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രതാപ്