മോദി വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ മധുര കറുപ്പ്മയം; കരിങ്കൊടിക്കൊപ്പം കറുത്ത ബലൂണും പറത്തി തമിഴ് മക്കൾ

കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളും കൊടികളുമായിട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാർ മധുരയിലെ പാതകളിൽ നിറഞ്ഞത്. ഗോ ബാക്ക് മോദി എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടേയാണ്