ജർമ്മൻ സ്‌പോർട്‌സ് വെയർ ഭീമൻ അഡിഡാസ് റഷ്യയിൽ വൻതോതിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ഖമിൻസ്കി പ്രാദേശിക അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മിഖായേൽ മിഷുസ്റ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.