ടൺ കണക്കിന് ടോയ്‌ലറ്റ് പേപ്പർ വിൽക്കാൻ ജർമ്മൻ സൈന്യം; കാരണം അറിയാം

ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിന് "പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടോയ്‌ലറ്റുകൾ, വൃത്തിയുള്ള ഷവറുകൾ… ഇൻഡോർ സ്‌പോർട്‌സ് സൗകര്യങ്ങൾ, സൈനിക അടുക്കളകൾ വയർലെസ്