മഹാഭാരതത്തിലെ ഇതിഹാസ യുദ്ധങ്ങളിൽ സൈന്യം സമഗ്രപഠനം നടത്തി: കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് പാണ്ഡെ

പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ, പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിലുള്ള കാര്യമായ ബൗദ്ധിക സംയോജനം ഇതെ വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'ഇന്ത്യൻ സ്ട്രാറ്റജിക്