ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് കേരളത്തിന്റേത് ; ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ആകെ 54 ഐ സി യു ഡയാലിസിസ് കിടക്കകളാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.54 ഡയാലിസിസ് മെഷീനുകൾ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ