ഹർത്താലുകൾ എന്താണെന്നറിയാത്ത ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജോലി ചെയ്തത് 365ൽ 278 ദിനങ്ങൾ; ഹർത്താലുകൾക്കാെപ്പം ജീവിക്കുന്ന കേരളം ജോലിചെയ്തത് വെറും 146 ദിനങ്ങൾ

കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഹർത്താലുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ...