വെളുത്തുള്ളി; നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

അസംസ്കൃത വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.