കൊവിഡ് വൈറസിന് ഗംഗാ ജലം മരുന്ന്; ഗവേഷണം നടത്താൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ഗംഗയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താൻ ദേശീയ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗയിൽ നിന്ന് (എൻഎംസിജി) സർക്കാരിന് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.