കർണാടകയിലെ ശിവമോഗയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ തകർത്തു

ഈ ഹീനകൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ ആരായാലും അവരെ പിടികൂടി നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷിക്കും. ജനങ്ങളോട് പ്രക്ഷോഭം നടത്തരുതെന്നും നിയമം