മഹത്തായ ബഹുമതി, പക്ഷേ പണം സ്വീകരിക്കില്ല: ഗാന്ധി സമാധാന സമ്മാനത്തിൽ ഗീത പ്രസ്

ഹിന്ദു മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസാധകനാണ് ഗീതാ പ്രസ്സ്, സനാതൻ ധർമ്മത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 1923-ൽ