66 കുട്ടികളുടെ മരണം; വിൽപ്പന നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ചുമ സിറപ്പ് ഗാംബിയ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു

ഞങ്ങൾ സാഹചര്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നയാളുമായി കൃത്യമായി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു