മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു; ഗാലപ്പ് സർവേ

മുസ്‌ലിം പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ യുഎസ് ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന വാദത്തോട് 38% മൊറോക്കക്കാരും 42% കുവൈറ്റികളും വിയോജിച്ചു.