ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണകൂടമല്ല ഓപ്പറേഷന്‍ തിയറ്ററിലെ കാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്: മന്ത്രി വീണ ജോർജ്

അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ടിവന്നു തിയറ്റര്‍ അടച്ചിട്ടാല്‍ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി അണുബാധയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാണു തുറക്കുന്നത്.