ചാന്ദ്രയാത്ര; രണ്ടാം വിക്ഷേപണ ശ്രമത്തിലും റോക്കറ്റിൽ ഇന്ധന ചോർച്ച കണ്ടെത്തി നാസ

നാസ ഇതുവരെ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ വാഹനം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ 400,000 ആളുകൾ സമീപത്തുള്ള ബീച്ചുകളിൽ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു.