സുഹൃത്തിന്റെ ഭര്‍ത്താവിനെയായിരുന്നുവോ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചത്?; മറുപടി നൽകി സ്മൃതി ഇറാനി

മോന എന്നെക്കാള്‍ 13 വയസ്സ് മുതിർന്നതാണ് . അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവരെന്റ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണെന്ന് പറയുന്നതില്‍ അര്‍ഥമില്ല. അവരെന്റെ