കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണം ലക്‌ഷ്യം;വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഋഷി സുനക്

അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി വിസകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചൈന , ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.