പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ‘വലിയ രാജ്യസ്നേഹി’യെന്ന് പുടിൻ

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദേശസ്നേഹിയാണ്.