ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ 100% നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിക്കുന്നു

അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ 100 ​​ബില്യൺ ഡോളർ വാർഷിക വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തിൽ (എഫ്ഡിഐ) രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം