പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 10 വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ

പണമില്ലാത്ത പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ നിലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയെ (IMF) മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബെയ്‌ലൗട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ ആവശ്യമായ പണം അനുവദിക്കാൻ