വിദേശ കറൻസികളിൽ പ്രകൃതി വാതക വിതരണത്തിനുള്ള കടങ്ങൾ അടയ്ക്കാം; ഉത്തരവിൽ പുടിൻ ഒപ്പുവച്ചു

റഷ്യൻ വിതരണക്കാരന്റെ ഒരു നിയുക്ത വിദേശ കറൻസി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കടം തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൈമാറാൻ പുതിയ രേഖ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.