പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് 3 കോടിയിലധികം മൂല്യമുള്ള ആസ്തി; എന്നാൽ സ്വന്തമായി ഭൂമിയോ വീടോ കാറുകളോ ഇല്ല

വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിൽ, താൻ 1978-ൽ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദവും 1983-ൽ ഗുജറാത്ത് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റർ