പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യ ഇറക്കുമതി റഷ്യ നിരോധിച്ചു

"സൗഹൃദമല്ലാത്ത" രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വൈനുകൾക്ക് സർക്കാർ കസ്റ്റംസ് തീരുവ 12.5% ​​ൽ നിന്ന് 20% ആയി ഉയർത്തി. റഷ്യൻ

കക്കയും കല്ലുമ്മക്കായയും ഇനിമുതൽ മാംസമല്ല; മത്സ്യോത്പന്നമാക്കി കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അതോറിറ്റി

പുതിയ തീരുമാന പ്രകാരം കല്ലുമ്മക്കായ, കക്ക എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളും മത്സ്യ, മത്സ്യോത്പന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.