ഊർജ്ജപ്രതിസന്ധി; ഫിൻ‌ലൻഡിലെ ആളുകൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ വിറക് ശേഖരിക്കുന്നു

റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, വേനൽക്കാലം മുതൽ, ഫിൻസ് ടോർച്ചുകൾ, ചൂട് പമ്പുകൾ, ടൈമറുകൾ, സോളാർ പാനലുകൾ, വിറക് എന്നിവ പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നു.

ഊർജ പ്രതിസന്ധിയിൽ വിറകിന് വിലകൂടി; വിറക് വാങ്ങാൻ ഫ്രാൻസ് പൗരന്മാർക്ക് വൗച്ചറുകൾ നൽകുന്നു

തടിയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിലയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം കുറയ്ക്കാനും വൗച്ചർ പ്രോഗ്രാം സഹായിക്കുമെന്ന് പബ്ലിക് ആക്ഷൻ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് മന്ത്രി ഗബ്രിയേൽ