പലസ്തീൻ അനുകൂല വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധം നോർഡിക് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു

ഫെബ്രുവരിയിൽ അഞ്ച് സർവകലാശാലകൾ ഇസ്രായേലുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച നോർവേയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫിന്നിഷ് ഉന്നത