കേന്ദ്രത്തിലെ അഴിമതി രഹിത സർക്കാർ രാജ്യത്തിനെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചു: അമിത് ഷാ

വികസനം, സമ്പദ്‌ വ്യവസ്ഥ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി രാജ്യം വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയത്