ഞങ്ങൾ ഡോളറിനെ വെല്ലുവിളിച്ചില്ല, ഡോളർ റഷ്യയെ വെല്ലുവിളിച്ചു: റഷ്യൻ ധനമന്ത്രി ആന്റൺ സിലുവാനോവ്

ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഞങ്ങളുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്