പാക്കിസ്ഥാൻ ചൈനയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആകെ വിദേശ കടത്തിന്റെ 30%; സമാന്തര അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയായി ചൈന

ചൈനക്ക് നൽകാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ കടം ഐഎംഎഫ് കടത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയും ലോകബാങ്കോ ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കോ നൽകുന്ന തുകയേക്കാൾ കൂടുതലുമാണ്.