എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിർത്തിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി നയൻതാര

ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു. ഞാൻ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് 18 വയസ്സായിരുന്നു. ഞാൻ ഒഴുക്കിനൊപ്പം പോയി.