ബൈജൂസിന്റെ ഓഫീസുകളിലും സിഇഒ ബൈജു രവീന്ദ്രന്റെ വസതിയിലും ഇഡി പരിശോധന

ഇന്ന് നടന്ന പരിശോധനയിൽ നിരവധി രേഖകളും വിവരങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതായി ഇഡി പറയുന്നു. അതേസമയം, ഇത് ഫെമയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള സ്വാഭാവി