ഒരിക്കലും എഴുതിത്തള്ളരുത്; ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒമർ അബ്ദുള്ള

ഇന്ന് ബിജെപിയിൽ എത്ര രണ്ടാം തലമുറയും മൂന്നാം തലമുറയും നേതാക്കളുണ്ട്… ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാം, അത് സുഷമ