രാജ്യത്തിന് തീരാ നഷ്ട‌മാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മരണം: ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള

കേരളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു