വേദിയില്‍നിന്ന് പിണങ്ങിപ്പോവുകയോ ക്ഷുഭിതനാകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല; ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്: മുഖ്യമന്ത്രി

ആരു പിണങ്ങിയെന്നാണ്? എന്തു പിണക്കം? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൻ നാളെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാതിരിക്കുമോ. ഒരാൾ ശരിയല്ലാതെ ഒരു കാര്യം