നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നെ പിടികൂടൂ; വ്യാജ ചെക്കുകൾ ചമച്ച് 10 അംഗ യുപി സംഘം കോടികൾ തട്ടിയതിങ്ങനെ

പിടിച്ചെടുത്ത ചെക്ക് ബുക്കുകളും വസ്തുക്കളും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എസ്എസ്പി പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റിലായ 10 പ്രതികളിൽ രണ്ടുപേരും മുസാ