ഈ വസന്തത്തിൽ 500 പർവതാരോഹകർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമായി നേപ്പാൾ

എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർ 8,000 മീറ്റർ കൊടുമുടി കയറണമെന്ന് ചൈന പുതിയ നിയമം സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ, ചൈനീസ് പർവതാരോഹകർക്ക്