ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തും; ഇലോൺ മസ്‌കിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭീഷണി

അതേസമയം, പങ്കിടുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി കൊലപാതക കോർഡിനേറ്റുകൾ ആണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് മസ്‌ക് തീരുമാനം വിശദീകരിച്ചു