യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഭരണകൂടം സോവിയറ്റ് സൈനികരുടെ യുദ്ധ ശവക്കുഴികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു

19-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 1918-ൽ