റഷ്യൻ എഫക്ട്; ഊർജം ലാഭിക്കാൻ ഫ്രാൻസ് പൊതു ഓഫീസുകളിലേക്കുള്ള ചൂടുവെള്ള വിതരണം നിർത്തുന്നു

പൊതു നീന്തൽക്കുളങ്ങളിലെ ജലത്തിന്റെ താപനില 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറയ്ക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഫ്രാൻസിന്റെ ഊർജ മന്ത്രാലയം