ഊർജ പ്രതിസന്ധിയിൽ വിറകിന് വിലകൂടി; വിറക് വാങ്ങാൻ ഫ്രാൻസ് പൗരന്മാർക്ക് വൗച്ചറുകൾ നൽകുന്നു

തടിയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിലയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം കുറയ്ക്കാനും വൗച്ചർ പ്രോഗ്രാം സഹായിക്കുമെന്ന് പബ്ലിക് ആക്ഷൻ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് മന്ത്രി ഗബ്രിയേൽ

ഊർജ്ജപ്രതിസന്ധി; യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യമായ ഹംഗറിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ടൽ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബുഡാപെസ്റ്റ് കെലെറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള നഗരത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഭാഗത്താണ് ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.