വൈദുതി സർചാർജ്ജ് മാസം തോറും പിരിക്കാൻ വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകി

തിരുവനന്തപുരം: വൈദുതി സർചാർജ്ജ് മാസം തോറും പിരിക്കാൻ വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകി. വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിൽ വന്ന അധിക

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് ജൂണ്‍ 30 വരെ നീട്ടി കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവിറക്കി

സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി നിരക്ക് നീട്ടി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍. നിലവിലെ നിരക്ക് ജൂണ്‍ 30 വരെ നീട്ടി കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവിറക്കി.