ഹിമാലയൻ മേഖലയുടെ 90 ശതമാനവും ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടും; പഠനം

വ്യാപകവും വർധിക്കുന്നതുമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സാധ്യത ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ പരിധിക്ക് അനുസൃതമായി