ഇ-സിഗരറ്റ് നിരോധനം ഫലപ്രദമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം; സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം

നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച്, 1973-ലെ ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടം അനുസരിച്ച് "അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർ" ഉത്തരവിന്റെ നടത്തിപ്പിന് ഉത്തരവാദികളാണ്.